Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden van Bloemen Swennen

BTW :   0462.726.721

Voor vragen m.b.t. online bestellingen, mail ons op info@bloemenswennen.be
De Algemene voorwaarden zoals hier omschreven zijn van toepassing op ieder product aangeboden op de Bloemen Swennen shop en alle leveringen. Iedere bestelling impliceert de aanvaarding van de verkoopsvoorwaarden.

Op de Algemene Voorwaarden van Bloemen Swennen is uitsluitend het Belgisch Recht van toepassing.

 

Aankoop en Betaling

·       De overeenkomst tussen Bloemen Swennen en u als koper komt tot stand op het moment dat u de door Bloemen Swennen gestelde voorwaarden heeft geaccepteerd en daaraan heeft voldaan. Het ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan.

·       Bloemen Swennen behoudt zicht het recht om een bestelling te weigeren of aan extra voorwaarden te onderwerpen zoals bij grote orders, bestellingen door minderjarigen, onvolledige bestelprocedures of problemen bij vorige orders..

·       Bloemen Swennen bevestigt altijd de aankoop per e-mail. Wanneer er nog geen bevestigingsmail is verstuurd is de overeenkomst nog niet van kracht..

·       Betaling van producten gekocht bij Bloemen Swennen geschiedt uitsluitend vooraf via de de voorgestelde betaalmiddelen.

·       De verkoper blijft eigenaar van alle goederen tot op het ogenblik van volledige betaling.

·       Om een veilige online betaling en de veiligheid van uw persoonsgegevens te waarborgen, worden de transactiegegevens versleuteld met SSL technologie over internet verstuurd. Om met SSL te betalen heeft u geen speciale software nodig.

·       In geval van niet tijdige betaling is Bloemen Swennen bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop de u de betalingsverplichtingen volledig bent nagekomen

·       De Algemene Voorwaarden en de bevestigingsmails worden steeds opgemaakt in de taal van de website.

 

Levering en Levertijden

·       Binnen 1 dag na ontvangst van de betaling wordt het aangekochte verwerkt voor verzending Deze termijn is echter een richtlijn en is niet als bindend te beschouwen.

 

Productinformatie

·       Informatie, afbeeldingen, mondelinge mededelingen, opgaven etc. met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten die telefonisch of via e-mail worden verstrekt worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. Bloemen Swennen is niet aansprakelijk voor door haar verstrekte adviezen, druk- en zetfouten op de website of door leveranciers of producenten verstrekte technische gegevens.

·       Bij ieder product wordt de beschikbaarheid aangegeven. Bloemen Swennen doet er alles aan om deze gegevens correct mee te delen toch kan het voorvallen dat er een onmogelijkheid tot leveren voorvalt. Dit kan door onopzettelijke foutieve stockgegevens of producten die niet meer leverbaar zijn door de leveranciers. In deze gevallen zal Bloemen Swennen u zo snel mogelijk verwittigen en u een oplossing voorstellen.

·       De producten aangeboden door Bloemen Swennen voldoen aan de wettelijke normen en mogen online worden verkocht.

·       Het is mogelijk dat Bloemen Swennen op haar website links opneemt naar andere websites die mogelijk interessant of informatief voor de bezoeker zijn. Dergelijke links zijn louter informatief. Bloemen Swennen is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de website waarnaar wordt verwezen of het gebruik daarvan.

 

Bedenktijd (zichttermijn) en Retourneren

·       Voor alle producten gekocht op de webshop van Bloemen Swennen heeft u volgens de Belgische wet betreffende de handelspraktijken, de voorlichting en bescherming van de consument van 6 april 2010, een bedenktijd van 14 kalenderdagen. 
Deze periode gaat in op het moment van in ontvangstname door u of namens u. Tijdens de bedenktijd verwachten we dat u zorgvuldig omgaat met de goederen en de verpakking. Er is geen verzakingsrecht wanneer het product en de verpakking niet meer in originele, complete, onbeschadigde en ongebruikte staat verkeren.

·       Wanneer u gebruik wenst te maken van het verzakingsrecht dient u dit binnen de gestelde 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product schriftelijk of telefonisch kenbaar te maken. Aan het afzien van de aankoop is geen betaling van een boete verbonden en dit kan zonder opgave van de redenen. Meer informatie over het annuleren of retourneren van uw bestelling vindt u in de rubriek annuleren, retourneren en ruilen op onze website.

·       De goederen dient u onbeschadigd, ongebruikt en ongeopend (in originele staat en verpakking) uiterlijk binnen 14 kalenderdagen na ontvangst retourneren. De ontvangstdatum geldt als controle. Alle meegeleverde documentatie, garantiebewijzen en verpakkingsmaterialen dienen te worden gevoegd bij de retournering.. De rechtstreekse kosten voor retourneren vallen ten laste van de koper. dienen altijd teruggebracht te worden naar de winkelketens van Bloemen Swennen. Bloemen Swennen betaalt u het gestorte bedrag binnen 30 dagen na ontvangst van de goederen terug. 
Als blijkt dat de goederen niet conform de voorwaarden van het verzakingsrecht zijn ontvangen dan wordt het gestorte bedrag niet, of niet volledig terugbetaald. Het product blijft in dat geval uw eigendom. Op uw verzoek kan het product ook opnieuw naar u worden verstuurd, mits het betalen van de bijhorende vezendkosten.

·       Uitzonderingen op de gestelde bepalingen zijn de volgende:

 

o   Wanneer een product speciaal voor u gemaakt of veranderd is heeft u logischerwijs geen recht op het verzakingsrecht van 14 kalenderdagen.

o   Deze uitzondering geldt ook voor bederfbare goederen.

o   Wanneer een product zichtbaar gecosumeerd is of op andere wijze is beschadigd vervalt uw recht op teruggave van uw betaling.

 

Garantiebepalingen

·       Bloemen Swennen volgt de officiële garantierichtlijnen van haar leveranciers. Deze zijn per merk verschillend.

·       Afhandeling van garantie zal voor rekening zijn van Bloemen Swennen.

 

Gebreken

·       U bent verplicht de goederen onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te (doen) inspecteren. Hierbij dient u na te gaan of de geleverde goederen aan de overeenkomst beantwoorden:

 

o   Werden de juiste goederen geleverd?

o   Voldoen de geleverde goederen aan de overeengekomen kwaliteitseisen of - indien deze ontbreken - aan de eisen die gesteld mogen worden voor een normaal gebruik?

 

·       Wordt een zichtbaar gebrek of tekortkoming geconstateerd, dan dient u deze binnen 5 werkdagen na levering aan Bloemen Swennen te melden.

·       Een niet zichtbaar gebrek dient de consument binnen 2 werkdagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 werkdagen na levering schriftelijk per e-mail te melden aan Bloemen Swennen.

·       De kosten voor het retourneren van goederen die niet voldoen aan de beschrijving van het aanbod zijn ten laste van Bloemen Swennen.

 

Overmacht

·       Onder overmacht wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien waarop Bloemen Swennen geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Bloemen Swennen niet in staat is haar verplichtingen na te komen.

·       Bloemen Swennen heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Bloemen Swennen haar verbintenis had moeten nakomen.

·       Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van Bloemen Swennen opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Bloemen Swennen niet mogelijk is langer duurt dan 8 weken, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

 

Prijzen

De prijzen op de website zijn bindend in hoofde van partijen.
Bloemen Swennen behoudt zich evenwel het recht voor om in het uitzonderlijke geval van een duidelijke materiële fout bij de prijszetting en -publicatie, de nodige prijsaanpassingen te doen.
Wanneer dit gebeurt nadat een definitieve overeenkomst tot stand is gekomen, wordt de klant individueel verwittigd van het feit dat de initiële prijszetting op een materiële vergissing berust en wordt hem de correcte, aangepaste prijs per e-mail meegedeeld.
Bloemen Swennen en de klant behouden in dergelijk uitzonderlijk geval steeds het recht om de verkoop te annuleren, binnen de acht dagen na kennisgeving van de correcte prijs, en zonder dat door Bloemen Swennen of de klant enige kost of schadevergoeding in rekening kan worden gebracht.
Bij gebeurlijke annulatie van de verkoopovereenkomst, wordt de eventueel reeds betaalde aankoopprijs door Bloemen Swennen onverwijld terugbetaald aan de klant. Eventueel reeds geleverde goederen worden desgevallend op kosten van Bloemen Swennen teruggenomen.

 

Intellectuele eigendomsrechten

·       De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Bloemen Swennen of rechthoudende derden.

 

Vragen en klachten

·       Klachten of betwistingen dienen binnen de 7 dagen na levering gemeld te worden. In geval de klacht gegrond wordt bevonden is onze aansprakelijkheid beperkt tot de omruiling van de goederen. Elke aansprakelijkheid van de verkoper beperkt zich tot het daadwerkelijk betaalde bedrag van de bestelling.

·       Bloemen Swennen behandelt vragen en klachten steeds binnen de redelijke termijn van 7 kalenderdagen.

 

Geschillen

·       Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Belgisch recht van toepassing, met uitsluiting van de principes van rechtsconflicten in de ruimte.

·       Alle geschillen die verband houden met of voortvloeien uit aanbiedingen van Bloemen Swennen , of overeenkomsten die met haar gesloten zijn, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Brugge , tenzij een dwingende wetsbepaling uitdrukkelijk een andere rechter als bevoegd aanwijst.

 

Beperking van aansprakelijkheid

De informatie op de webstite is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd. 
Bloemen Swennen levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal Bloemen Swennen de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten. 
Bloemen Swennen kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die onstaat uit het gebruik van de informatie op deze site. 
Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren. 

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Bloemen Swennen geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website. 

Bloemen Swennen kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker. 

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina's van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan. 
Bloemen Swennen verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.